Update - Android 30.138.959 and iOS 1.0.577

Important announcements and patch notes related to the iOS and Android versions will be posted here.
Forum rules
Please do not Start any New Topics in this Forum.

This Forum is only to be used for News Posts related to updates and any other topics will be removed.
Post Reply
Lord Friendly
Posts: 768
Joined: Thu Nov 04, 2010 10:18 am

Update - Android 30.138.959 and iOS 1.0.577

Post by Lord Friendly » Wed Oct 11, 2017 1:25 pm

English ImagePolski Image Русский Image
FEATURES

• Added Vacation Mode - This option is found in the Main Menu
• Added a new Village Overview menu that can be accessed by both normal and premium users. Players with an active premium token will be able to see details for their villages in the list.
• Added an Advanced Mode to the trading menu for premium users in order to find the highest/lowest prices
• Added the ability to search for Cards in the Cards Menu
• Added the ability to Break your Liege Lord
• Added the ability to Remove Vassals
• Added Parish tutorial
• Added Forum button to the Main Menu
• Walls are now toggled to be down as default when attacking a castle
• Added Resource Indicators when placing a building in a village/castle
• Added a new Vassal Menu that can be accessed using the Vassal Button from the Village Map
• Added an indicator to show how much Honour you get per day from your Liege Lord
• Added Proclamation button to all Capital types.
• Added an advanced Trade Menu
• Added a new Trade Menu that handles both Trading and Transferring of resources
• Added Target Village Indicator to the Trading Menu
• Added Cards button the Trading Menu
• Added an option to select which village to donate from
• The Parish donation menu was updated to add more information
• Various items of the main menu have been reorganised to make it easier to use

BUG FIXES

VOTING
• The Parish voting menu has been made clearer and easier to use
• Vote button is now highlighted when the player has votes left for all the capital types, not just the parish.

VASSAL
• Fixed issue with game locking when clicking on Vassals button from Liege Lord report
• Fixed issue with game locking when clicking on Vassals button from a Vassal Request Report.
• Reworked the send reinforcements panels (send to village/capital/vassal)
• The Vassal Menu displays information about your Liege Lord and gives you the options of showing the Vassals of the currently selected village or show all your vassals from across all your villages

VILLAGE
• Fixed an issue where a deleted building did not display time until it was removed
• Building requirements for Merchant and Parish troop recruitment should now be displayed correctly
• Fixed issue with displaying requirements for recruitment
• Fixed wrong symbol above buildings when being placed
• Fixed wrong display of troops/units when selecting another village without entering in the Village
• Fixed Ale Consumption / Ale Production displaying figures incorrectly
• The capacity of the Armoury is now displayed when pressing on the stockpile in the village

WORLD MAP
• Fixed grey screen when clicking outside of the "Session Lost" popup
• Fixed the bug with the UI breaking when rapidly tapping on the Veteran levels button
• Removed an issue with the user interface locking when quickly tapping two times on the mail button
• Fixed issue with players seeing contents of other players carts or scouts when moving across the map.

PARISH
• The Subject and Recipients of a Proclamation can no longer be edited
• The capital leader name should now be the Recipient, not the Subject
• Fixed bug where you could donate resources to a building that is still in construction.
• Pressing Cancel on a moving army on the map will close the popover.
• Fixed an issue with donating to Capital buildings under construction

REPORTS
• Fixed reports capturing/filtering
• Added Pillage/Ransack/Raid timer to the Watch Battle screen
• Added "Report Available" timer to the Watch Battle screen

TRADING
• Updated Trade Menu so that it is possible to trade weapons in Era worlds

CASTLE
• Fixed the counters for structures placed in the castle

OTHER
• The world list is now sorted so that worlds already played are shown first (ordered by last login time), followed by other available worlds
• Fixed an issue with the search function when search for "lord"
• Negative gold not being displayed for the Gold Horde quest has been fixed

POLSKI Image
Czytaj więcej :
DODATKI

• Dodano Tryb Wakacyjny - opcję można znaleźć w Menu głównym
• Dodano nowy Podgląd wiosek, dostępny dla graczy normalnych oraz Premium. Gracze z aktywnym żetonem Premium będą mogli zobaczyć dokładne statystyki wiosek.
• Dodano zaawansowane opcje handlu dla graczy Premium, aby znajdować najwyższe/najniższe ceny towarów
• Dodano możliwość szukania kart na ekranie kart
• Dodano możliwość uwolnienia się od seniora
• Dodano możliwość usuwania wasali
• Dodano samouczek do gminy
• Dodano przycisk forum w Menu głównym
• Mury są teraz spłaszczone podczas atakowania zamku
• Dodano znaczniki surowców podczas umieszczania budynku w zamku/wiosce
• Dodano nowe menu wasali, dostępne na ekranie wioski
• Dodano znacznik pokazujący, ile honoru dostajesz dziennie od swojego seniora
• Dodano przycisk proklamacji dla każdej stolicy
• Dodano menu zaawansowanego handlu
• Dodano znacznik wioski, do której wysyłany jest towar w menu handlu
• Dodano przycisk kart do menu handlu
• Dodano opcję wyboru wioski, z której dokonywana jest dotacja do gminy
• Menu dotacji do gminy zawiera dodatkowe informacje
• Zmieniono wiele przycisków w Menu głównym, aby było bardziej czytelne

NAPRAWA BŁĘDÓW

GŁOSOWANIE
• menu głosowania w gminie jest teraz czytelniejsze
• przycisk głosowania jest podświetlony, gdy gracz może zagłosować w każdej stolicy; nie tylko w gminie

WASALE
• naprawiono błąd, który zatrzymywał grę w momencie kliknięcia w przycisk wasali z raportu seniora
• naprawiono błąd, który zatrzymywał grę w momencie kliknięcia w przycisk wasali z raportu prośby o wasalstwo
• zmieniono panel wysyłania posiłków (wysyłanie do gmin/wiosek/wasali)
• Menu wasali pokazuje seniora oraz wasali z obecnej wioski, a także wasali ze wszystkich wiosek

WIOSKA
• usuwane budynki pokazują teraz czas do usunięcia
• budynki potrzebne do rekrutacji handlarzy i żołnierzy w gminie są poprawnie pokazywane
• naprawiono błędnie wyświetlane wymagania do rekrutacji jednostek
• naprawiono błędnie wyświetlany symbol nad budynkami podczas stawiania
• naprawiono błędnie wyświetlane liczby jednostek w wiosce widoczne na ekranie mapy
• naprawiono błędnie wyświetlane spożycie piwa w wiosce
• klikanie na składzie zapasów w wiosce pokazuje teraz pojemność zbrojowni

MAPA ŚWIATA
• naprawiono wyświetlanie szarego ekranu, gdy gracz kliknął obok okienka z informacją o utraconym połączeniu
• naprawiono błąd związany z interfejsem podczas wielokrotnego klikania w przyciski dotyczące poziomu weterana
• naprawiono błąd związany z interfejsem występujący podczas dwukrotnego kliknięcia w przycisk poczty
• naprawiono błąd, który pozwalał na sprawdzenie zawartości karawan kupieckich innych graczy

GMINA
• nie można już edytować odbiorców proklamacji
• osoba, która jest liderem w stolicy, jest oznaczona jako nadawca proklamacji
• naprawiono błąd, który pozwalał na wykonanie dotacji do budynku, który jeszcze nie powstał
• kliknięcie "Zamknij" na poruszającej się armii, zamknie okienko

RAPORTY
• naprawiono błędy związane z filtrowaniem i przechowywaniem raportów
• dodano licznik czasu plądrowania/grabieży/kradzieży złota podczas oglądania bitwy
• dodano licznik dostępności raportu dla wroga podczas oglądania bitwy

HANDEL
• zaktualizowano menu handlu, aby umożliwić handel bronią w światach Era

ZAMEK
• naprawiono licznik wskazujący czas do ukończenia budynków w zamku

POZOSTAŁE
• lista światów jest posortowana i pokazuje wpierw serwery, na których ostatnio się logowano
• naprawiono błąd z wyszukiwaniem słowa "lord"
• ujemna wartość złota jest już pokazywana podczas wykonywania misji "Góra złota"


Русский Image
Узнать больше :
ОСОБЕННОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ
• Добавлен Режим отпуска – функцию можно найти в главном меню
• Добавлен Режим обзора деревень – Пользователи с активным Премиум-жетоном могут просмотреть данные о своих деревнях
• Добавлен продвинутый режим торговли для Премиум-юзеров, позволяющий просматривать самые низкие/высокие цены
• Добавлена возможность поиска карт в меню карт
• Добавлена возможность снимать вассалитет
• Добавлено обучение для округа
• Добавлена кнопка Форум в главном меню
• Теперь стены скрыты по умолчанию при атаке на замок
• Добавлены индикаторы ресурсов при строительстве в деревне и в замке
• Добавлено новое меню вассалов, которое можно открыть из мировой карты
• Добавлена кнопка объявлений для всех типов столиц
• Добавлено меню продвинутой торговли
• Добавлено новое торговое меню, которое управляет торговлей и передачей ресурсов
• Добавлен индикатор целевой деревни в меню торговли
• Добавлена кнопка карт в меню торговли
• Добавлена функция выбора деревни-источника для пожертвований
• Меню пожертвований обновлено и включает больше информации
• Некоторые элементы меню реорганизованы для более простого использования


ФИКСЫ БАГОВ
ГОЛОСОВАНИЕ
• Переработано меню голосования в округе
• Кнопка голосования подсвечена, когда у игрока есть голоса для всех типов столиц, не только округа

ВАССАЛЫ
• Исправлена ошибка, когда игра блокировалась при нажатии на кнопку вассалов из отчёта стюарда
• Переработаны панели отправки подкреплений
• Меню вассалов теперь показывает информацию о вашем стюарде, и даёт возможность посмотреть всех вассалов ваших деревень

ДЕРЕВНЯ
• Исправлена ошибка, при которой не показывалось время удаления деревни
• Исправлена ошибка при показе ресурсов, требуемых для найма торговцев и войск в округе
• Исправлена ошибка при показе ресурсов, требуемых для найма войск
• Исправлен символ над зданиями при строительстве
• Исправлено некорректное отображение юнитов при выборе деревни без входа в неё
• Исправлена ошибка с показом потребления и расхода Эля
• Вместимость оружейной теперь показывается при нажатии на склад деревни

МИРОВАЯ КАРТА
• Исправлен серый экран при нажатии вне окна «Потеряно соединение»
• Исправлен баг с крешем интерфейса при многократном нажатии на кнопку уровня ветерана
• Исправлена ошибка с крешем интерфейса при двукратном нажатии на кнопку почты
• Исправлена ошибка, когда игроки могли видеть содержимое чужих разведчиков и торговцев на карте

ОКРУГ
• Тему и получателей объявления теперь нельзя изменять
• Имя лидера столицы теперь является получателем, а не темой объявления
• Исправлен баг, когда можно было жертвовать в ещё строящееся здание

ОТЧЁТЫ
• Исправлена фильтрация отчётов
• Добавлены таймеры Поджога, рейда и грабежа для просмотра битвы
• Добавлен таймер «Доступен отчёт» для просмотра битвы

ТОРГОВЛЯ
• Обновлено меню торговли оружием для миров с Эрами

ЗАМОК
• Исправлены таймеры строительства в замке

ДРУГОЕ
• Список миров теперь показывает недавние миры в первых строчках
• Исправлена ошибка с поиском при поиске слова «lord»
• Исправлен индикатор отрицательного золота в задании Золота Орда
ESPAÑOL
Leer más :
CARACTERÍSTICAS
• Añadido Modo Vacaciones – Esta opción puede * en el Menú Prinicipal
• Añadido un nuevo menú con la Vista general de la Aldea al cual pueden acceder los usuarios normales y premium. Los jugadores con un vale premium activo serán capaces de ver los detalles de sus aldesa en la lista.
• Añadido un Modo Avanzado al menú de comercio para los usuarios premium para encontrar los precios más altos/bajos
• Añadida la capacidad de buscar Cartas en el Menú de Cartas
• Añadida la capacidad de Romper con tu Señor Feudal
• Añadida la capacidad de Quitar Vasallos
• Añadido un tutorial de la Parroquia
• Añadido botón del foro al Menú Principal
• Las murallas ahora aparecen a vista de ras de suelo por defecto al atacar un castillo
• Añadidos Indicadores de Recursos cuando se coloca un edificio en una aldea / castillo
• Añadido un nuevo menú de Vasallos al cual se puede acceder usando el Botón de Vasallos del mapa de la Aldea
• Añadido un indicador que muestra cuánto Honor consigues por día de tu Señor Feudal
• Añadido Botón de Proclamación a todos los tipos de Capitales
• Añadido un Menú de Comercio Avanzado
• Añadido un nuevo Menú de Comercio que abarca tanto el Comercio como la Transferencia de recursos
• Añadido un Indicador de Objetivos en la Aldea para el Menú de Comercio
• Añadido un botón de Cartas al Menú de Comercio
• Añadida una opción para seleccionar la aldea desde la cual se dona
• El menú de donación a la Parroquia ha sido actualizado para añadir más información
• Varios objetos del menú principal han sido reorganizados para hacer más fácil su uso

BUGS ARREGLADOS
VOTOS
• El menú de votos de la Parroquia ha sido rediseñado con una apariencia más clara y fácil de usar
• El botón de Voto ahora se encuentra destacado cuando el jugador aún tiene votos disponibles para todos los tipos de capital, no sólo para la parroquia.

VASALLO
• Arreglado un problema al hacer click en el botón de Vasallos desde el informe del Señor Feudal
• Arreglado un problema con el juego bloqueado al hacer click en el botón de Vasallos desde el Informe de Petición de Vasallos
• Rediseñados los paneles para enviar refuerzos (enviar a aldea/capital/vasallo)
• El Menú de Vasallos muestra información sobre tu Señor Feudal y te ofrece opciones para mostrar los Vasallos de la actual aldea seleccionada o mostrar a todos los vasallos de todas tus aldeas

ALDEA
• Arreglado un problema en el cual un edificio eliminado no muestra el tiempo restante hasta desaparecer
• Los requisitos de construcción para Mercaderes y tropas de la Parroquia deberían aparecer ahora correctamente
• Arreglado un problema a la hora de mostrar los requisitos para el reclutamiento
• Arreglado el símbolo erróneo sobre los edificios a la hora de ser colocados
• Arreglada la visualización incorrecta de tropas/unidades al selecionar otro tipo de aldea sin entrar en la Aldea
• Arregaldo el Consumo / Producción de Cerveza mostrando números incorrectos
• La capacidad de la Armería ahora se muestra al pulsar sobre el almacén de la aldea

MAPA DEL MUNDO
• Arreglada la pantalla gris al hacer click fuera del pop up de “Sesión Perdida”
• Arreglado el bug de la UI fallando al pulsar rápidamente en los botones de niveles Veteranos
• Quitado un problema de la interfaz de usuario bloqueada al pulsar rápidamente dos veces sobre el botón del correo
• Arreglado un problema en el cual los jugadores podían ver el contenido de los carros de otros jugadores o exploradores al moverse por el mapa.

PARROQUIA
• El Sujeto y el Recipiente de la Proclamación no pueden ser editados
• El nombre del líder de la capital debería ser ahora el de Recipiente, no el de Sujeto
• Bug arreglado en el cual podías donar recursos a un edifición que aún se encontraba en construcción
• Pulsando en Cancelar sobre un ejército en marcha sobre el mapa podía provocar un solapamiento
• Arreglado un problema al donar a los edificios de la Capital que están en construcción

INFORMES
• Arreglados los informes de captura / filtro
• Añadido temporizador de Pillaje / Saqueo / Arrasar a la pantalla de Ver Batalla
• Añadido temporador "Informe Disponible" a la pantalla de Ver Batalla

COMERCIO
• Actualizado el Menú de Comercio para que sea posible comerciar con armas en los mundos Era

CASTILLO
• Arreglados los contadores para las estructuras colocadas en el castillo

OTROS
• La lista de mundos ahora aparece organizada de forma que los mundos ya jugados se muestran primero (ordenados por su último acceso) seguidos de los otros mundos disponibles
• Arreglado un problema de la función de búsqueda al buscar por "lord"
• Se ha arreglado que no se mostrase el oro de la misión Horda de Oro

Krazarak
Posts: 3
Joined: Tue Oct 03, 2017 3:58 am

Re: Update - Android 30.138.959 and iOS 1.0.577

Post by Krazarak » Wed Oct 11, 2017 10:43 pm

Lots of new to Ui looks nice, but trading went goofy. Once you choose item you want to transfer, it defaults back to wood on ‘old white pop up’ and will only send wood...

IIM883
Posts: 14
Joined: Mon Mar 05, 2012 9:42 pm

Re: Update - Android 30.138.959 and iOS 1.0.577

Post by IIM883 » Thu Oct 12, 2017 8:15 am

LL can’t use troops that vassel has stationed on his castle walls.

Fruit People
Posts: 4
Joined: Thu Oct 12, 2017 11:34 am

Re: Update - Android 30.138.959 and iOS 1.0.577

Post by Fruit People » Thu Oct 12, 2017 11:43 am

Nice feature on premium trading! Horrible bug on transfer good!

LeSweft
Posts: 1
Joined: Fri Oct 13, 2017 2:54 am

Re: Update - Android 30.138.959 and iOS 1.0.577

Post by LeSweft » Fri Oct 13, 2017 2:55 am

Krazarak wrote:Lots of new to Ui looks nice, but trading went goofy. Once you choose item you want to transfer, it defaults back to wood on ‘old white pop up’ and will only send wood...
Agree this is a major issue and the platform is currently unpleasant and unplayable
Note. An update has been released - well done speedy action

IIM883
Posts: 14
Joined: Mon Mar 05, 2012 9:42 pm

Re: Update - Android 30.138.959 and iOS 1.0.577

Post by IIM883 » Fri Oct 13, 2017 8:07 am

Big issue raze is not working. Honor deducted attack success but village still their nothing happend, and this happens more then once, please correct this issue along with transfer bug so we can play or better we should stop playing

Mouthwords
Posts: 9
Joined: Fri Dec 21, 2012 1:06 am

Re: Update - Android 30.138.959 and iOS 1.0.577

Post by Mouthwords » Fri Oct 13, 2017 9:16 am

Capture is not working aswell.
Is it just me or does every patch get us a tiny bit closer to the PC version but break several major gameplay elements :(

Lord Friendly
Posts: 768
Joined: Thu Nov 04, 2010 10:18 am

Re: Update - Android 30.138.959 and iOS 1.0.577

Post by Lord Friendly » Fri Oct 13, 2017 9:26 am

The transfer bug fix has been released - iOS 589 Android 972

Post Reply

Return to “News”