H-16 Time to Rise

This EU World Two forum has been closed following the world closure.
Locked
TheKRAKEN
Posts: 136
Joined: Sun Apr 08, 2012 7:57 pm

H-16 Time to Rise

Post by TheKRAKEN »

House 16, H-19 promises slots to all of these houses do you really think they are going to honor this? If they honored all of their offers then they would only have a 3-4 original house 19 factions left at the end of the server. They made the same offer with house 13 and now look what is happening to them. Once H-13 and H-6 get taken out by H-19 what is stopping them from doing the same to you? They are taking us out one at a time I do not know how you do not see this. Maybe you do not care but either way they will come after you once you lose your chance at something greater. You have the potential to win the server, so take the leap and cease your glory. Do not let them dictate what you do, if taking H-13 and H-6 out helps you out then you are wrong, they would be a great asset to you in taking the server's control.

Perhaps you lack ambition but the way I see it is that H-19 is running scared and will do or say anything to hide their plans. I have seen it before and I am seeing it again now. Either way choose wisely my friends because you may be on top of the world now but after they use you and H-4 to attack us they will be built up to come after you.

Make the right choice, take the leap of faith and do what you must.

With Love, TheKRAKEN

TheKRAKEN
Posts: 136
Joined: Sun Apr 08, 2012 7:57 pm

Re: H-16 Time to Rise

Post by TheKRAKEN »

Dom 16, H-19 zapowiada gniazda do wszystkich tych domów Naprawdę myślisz, że mają zamiar uczcić to? Jeśli wyróżniony wszystkie ich oferty wtedy nie tylko 3-4 pierwotnego dom 19 frakcje lewo na końcu serwera. Zrobili taką samą ofertę z domu 13 i wyglądać, co się z nimi dzieje. Po H-13 i H-6 dostać wykupione przez H-19, co powstrzymuje ich od tego sama do ciebie? Biorą nas z jednego na raz nie wiem, w jaki sposób nie zobaczyć. Może to nie obchodzi, ale tak czy inaczej przyjdą po ciebie, gdy stracisz szansę na coś większego. Masz potencjał, by wygrać z serwera, więc objęcie skok i zaprzestania Twoją chwałę. Nie pozwól im dyktować, co możesz zrobić, jeśli przy H-13 i H-6 out pozwala na to jesteście w błędzie, że będą wielkim atutem do was w objęcia kontroli serwera.

Być może brakuje ambicji, ale jak ja to widzę, że H-19 pracuje bać i powiedzieć lub zrobić coś, aby ukryć swoje plany. Widziałem go wcześniej i widzę to jeszcze raz. Albo sposób wybrać mądrze moich przyjaciół, bo możesz być na szczycie świata, ale teraz po cię wykorzystać i H-4, aby nas zaatakować będą budowane przyjść po ciebie.

Dokonać właściwego wyboru, podjąć krok wiary i zrobić to, co musisz.

With Love, TheKRAKEN

TheKRAKEN
Posts: 136
Joined: Sun Apr 08, 2012 7:57 pm

Re: H-16 Time to Rise

Post by TheKRAKEN »

УЗ 16, Н-19 обещает слоты на все эти домов неужели вы думаете, что они собираются, чтобы почтить это? Если они честь всех своих предложений, то они будут иметь только 3-4 первоначальный дом 19 фракций влево в конце сервера. Они сделали то же самое предложение с домом 13 и теперь посмотрим, что с ними происходит. После того, как H-13 и H-6 получают вывезена H-19, что мешает им делать то же самое для вас? Они принимают нас по одному, я не знаю, как вы не видите этого. Может быть, вы не заботитесь, но в любом случае они придут после вас, как только вы потеряете ваш шанс на что-то большее. У вас есть потенциал, чтобы выиграть сервер, так что взять прыжок и прекратить славу Твою. Не позволяйте им диктовать, что вы делаете, если принимать H-13 и H-6 из помогает вам, то вы ошибаетесь, они были бы очень полезны для вас взять под контроль сервера.

Возможно, вам не хватает амбиций, но, как я вижу его в том, что H-19 не испугается и будет делать или говорить что-либо, чтобы скрыть свои планы. Я видел это раньше, и я вижу его снова теперь. В любом случае выбирайте мудро своих друзей, потому что вы можете быть на вершине мира сейчас, но после того, как они используют вас и H-4 напасть на нас они будут построены, который придет после вас.

Сделайте правильный выбор, принять скачок веры и делать то, что нужно.

С любовью, TheKRAKEN

Micha7836
Posts: 175
Joined: Tue Oct 13, 2015 7:43 pm

Re: H-16 Time to Rise

Post by Micha7836 »

hehe kraken, looks like you were wrong my beloved piece of * :D

Locked

Return to “EU World Two Lounge (Closed)”